Konsernin Tase, IFRS


milj. euroa

31.12.

Viite

2011

2010

VARAT

Pitkäaikaiset varat

   Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

(12)(13)

560,4

483,6

   Liikearvo

(2)(14)

63,8

58,8

   Muut aineettomat hyödykkeet

(14)

22,6

19,7

   Osuudet osakkuusyrityksissä

(16)

0,1

0,1

   Myytävissä olevat rahoitusvarat

(16)

0,3

0,3

   Muut saamiset

(15)(17)

17,9

20,6

   Laskennalliset verosaamiset

(18)

5,4

22,3

670,4

605,2

Lyhytaikaiset varat

   Vaihto-omaisuus

(19)

324,0

210,6

   Myyntisaamiset ja muut saamiset

(20)(29)

409,3

328,5

   Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset

7,6

10,7

   Rahavarat

(21)

464,5

216,6

1 205,5

766,3

Varat yhteensä

(1)

1 875,9

1 371,6


OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

(22)(23)

   Osakepääoma

25,4

25,4

   Ylikurssirahasto

181,4

181,4

   Muuntoerot

-81,5

-71,1

   Arvonmuutosrahasto

-2,0

-0,6

   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

35,4

8,0

   Kertyneet voittovarat

1 027,2

793,9

1 185,9

937,2

Määräysvallattomien omistajien osuus

0,3

0,0

Oma pääoma yhteensä

1 186,1

937,2

Velat

   Pitkäaikaiset velat

(24)

   Laskennalliset verovelat

(18)

31,2

39,3

   Varaukset

(25)

-

0,1

   Korolliset velat

(26)(27)(29)

207,6

204,2

   Muut velat

2,5

1,9

241,2

245,5

   Lyhytaikaiset velat

   Ostovelat ja muut velat

(28)

186,1

165,2

   Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat

7,2

8,5

   Varaukset

(25)

1,8

2,2

   Korolliset rahoitusvelat

(26)(27)(29)

253,4

13,0

448,5

189,0

Velat yhteensä

(1)

689,7

434,4

Oma pääoma ja velat yhteensä

1 875,9

1 371,6