Rahavirtalaskelma

milj. euroa


1.1. – 31.12.

2011

2010


Liiketoiminnan rahavirta:

   Asiakkailta saadut maksut


1 379,7

1 066,0

   Maksut liiketoiminnan kuluista


-1 107,5

-693,3

   Toiminnasta kertyneet rahavarat


272,2

372,7

   Maksetut korot


-12,4

-42,9

   Saadut korot


3,7

0,8

   Saadut osingot


0,0

0,0

   Maksetut tuloverot


-30,6

-3,3

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat (A)


232,9

327,2


Investointien rahavirta:

   Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin


-159,8

-54,4

   Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot


3,1

22,1

   Tytäryritysten hankinnat vähennettynä 

   niiden hankintahetken rahavaroilla

(2) 

-1,9

-1,3

   Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos  

0,3

 

Investointeihin käytetyt nettorahavarat (B)


-158,4

-33,7


Rahoituksen rahavirta:

   Osakeannista saadut maksut

(22)

27,4

34,7

   Lyhytaikaisten saamisten muutos


0,0

-0,5

   Pitkäaikaisten saamisten muutos


0,1

-6,2

   Lyhytaikaisten lainojen muutos


-239,6

-29,2

   Pitkäaikaisten lainojen muutos


-9,0

89,0

   Maksetut osingot


-83,7

-50,7

Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat (C)


-174,3

-141,0


Rahavarojen nettolisäys (A+B+C)


248,8

152,6


Rahavarat tilikauden alussa216,6

62,5

Valuuttakurssien muutosten vaikutus


-0,9

1,5

Rahavarat tilikauden lopussa


(21)

464,5

216,6
248,8

152,6